Национальная система электронных цифровых подписей

Заголовок (Назва) Тип Анотація
Мова опису політик підписування. Схема і можливості Стаття

Описано призначення й функціональне наповнення політики підписання. Наведено OWL-схему її подання й показано застосування політики підписання на прикладі державних тендерних закупівель.

Тестовий стенд для інтероперабельності електронних цифрових підписів Стаття

У статті ідентифіковано ключові блоки тестів ПТК у складі (А)ЦСК для побудови тестового стенда інтероперабельної НСЕЦП. На прикладі блоку верифікації відповідності ДСТУ ETSITS 101 862 продемонстровано основні принципи побудови тестового стенда та їх програмна реалізація.

Роль комплектів підписів у кваліфікованій інфраструктурі відритих ключів Стаття

У статті на прикладі реалізації комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 показані можливі рішення існуючих проблем інтероперабельності, дані конкретні пропозиції щодо профілювання параметрів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145, а також по інтеграції його в сучасні операційні середовища.

Кроссертифікація України Стаття

Проаналізовано існуючі способи кроссертіфікаціі з Євросоюзом, їх технологічні і організаційні вимоги. Запропоновано дії для досягнення внутрішньої інтероперабельності в Україні для автоматичної можливості кроссертіфікаціі з Євросоюзом.

Інструментарій та методи інтероперабельності Національної системи електронного цифрового підпису Автореферат

 

Мелащенко А.О. Інструментарій та методи інтероперабельності Національної системи електронного цифрового підпису.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем. – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, 2010.

Ідентифіковано головні проблеми інтероперабельності НСЕЦП через співставлення її з еталонною моделлю кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів QPKI. Запропоновано стандартне подання політики підписування, як базової складової бізнес-моделі ЕЦП згідно з Директивою 1999/93/ЄС. Запропоновано профілі безпеки комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 для інтероперабельних його імплементацій у криптомодулях. Реалізовано профілі безпеки комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 як бібліотеку «UPGCryptoProviderBasic» криптографічних перетворень згідно зі специфікацією MicrosoftCryptoAPI. Розроблено формальну методику акредитації ЦСК, що ґрунтується на національних стандартах України, гармонізованих із європейськими. Розроблено і реалізовано специфікації тестового стенда для оцінювання ступеня інтероперабельності реалізацій еталонної моделі QPKI на основі формальної методики акредитації ЦСК. Запропоновано напрямки розвитку інфраструктури відкритих ключів, виходячи з аналізу гомоморфного перетворення ASN.1-нотації у XSD-схему XML-документа.

Ключові слова: електронний цифровий підпис (ЕЦП), Національна система електронних цифрових підписів (НСЕЦП), політики підписування, комплекти підписів, кваліфікована інфраструктура відкритих ключів (QPKI).