НСЭЦП

Заголовок (Назва) Тип Анотація
Національна система електронних цифрових підписів як відкрита система Стаття

Викладено методи та описаний інструментарій досягнення інтероперабельності Національної системи електронних цифрових підписів як відкритої системи для забезпечення транзакцій електронних бізнесів. Обговорено принципи еталонної моделі кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів як реалізації бізнес-моделі електронних цифрових підписів згідно з Директивою 1999/93/ЄС та Закону України «Про електронний цифровий підпис». Специфікований профіль комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 для підвищення рівня інтероперабельності реалізацій криптомодуль. Описано тестовий стенд як набір програм верифікації і тестування компонентів НСЕЦП в рамках формальної процедури акредитації центрів сертифікації ключів.

Застосування кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів в україні Стаття

У статті аргументований підхід до побудови Національної системи електронних цифрових підписів на основі нормативної бази Євросоюзу. Описано бізнес-алгоритми, які використовують електронний цифровий підпис як «якір» довіри. Проаналізовано рівень інтеграції електронного цифрового підпису, заснованого на нормативній базі Євросоюзу, в сучасні офісні пакети, як базові інструменти обслуговування електронних бізнесів.

Мова опису політик підписування. Схема і можливості Стаття

Описано призначення й функціональне наповнення політики підписання. Наведено OWL-схему її подання й показано застосування політики підписання на прикладі державних тендерних закупівель.

Інструментарій та методи інтероперабельності Національної системи електронного цифрового підпису Автореферат

 

Мелащенко А.О. Інструментарій та методи інтероперабельності Національної системи електронного цифрового підпису.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем. – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, 2010.

Ідентифіковано головні проблеми інтероперабельності НСЕЦП через співставлення її з еталонною моделлю кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів QPKI. Запропоновано стандартне подання політики підписування, як базової складової бізнес-моделі ЕЦП згідно з Директивою 1999/93/ЄС. Запропоновано профілі безпеки комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 для інтероперабельних його імплементацій у криптомодулях. Реалізовано профілі безпеки комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 як бібліотеку «UPGCryptoProviderBasic» криптографічних перетворень згідно зі специфікацією MicrosoftCryptoAPI. Розроблено формальну методику акредитації ЦСК, що ґрунтується на національних стандартах України, гармонізованих із європейськими. Розроблено і реалізовано специфікації тестового стенда для оцінювання ступеня інтероперабельності реалізацій еталонної моделі QPKI на основі формальної методики акредитації ЦСК. Запропоновано напрямки розвитку інфраструктури відкритих ключів, виходячи з аналізу гомоморфного перетворення ASN.1-нотації у XSD-схему XML-документа.

Ключові слова: електронний цифровий підпис (ЕЦП), Національна система електронних цифрових підписів (НСЕЦП), політики підписування, комплекти підписів, кваліфікована інфраструктура відкритих ключів (QPKI).

Побудова адаптивних систем електронного документообігу Проект

Розглянуто основні проблеми впровадження електронного документообігу на національному рівні. З позицій системного аналізу розглянуто причини відсутності інтероперабельності Національної системи електронних цифрових підписів. Обгрунтовано засоби мінімаксного (мінімум витрат, максимум результатів) вирішення проблем інтероперабельності в інфраструктурі ЕЦП як всередині України, так і з іншими державами. Основні завдання:    * Проблеми інтероперабельності НСЕЦП    * Комплекти підписи для для інтероперабельності НСЕЦП    * Електронне суспільство: eGovernment, eID, eHealth, eBanking, eCommerce, eInvoicing, eTrading і т.д.    * Обгрунтування обмінного формату електронних документів для електронного документообігу    * Проблеми архівного зберігання електронних документів

Створення програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів Проект

ПТК «UPG PKI» по европейской классификации является Органом сертификации1 (CA – Certification authority), построенным на технологии J2EE. Данный CA является надежным, высокопроизводительным, платформонезависимым, гибким, основанным на компонентном подходе и может использоваться самостоятельно или быть интегрированным в другие приложения.

Імплементація первинних електронних документів Тезисы
Кваліфікована інфраструктура відкритих ключів для реформування держаної податкової служби Тезисы